Ogólne warunki i informacje dla klientów

I. Warunki ogólne

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki dotyczą umów, które zawierasz z nami jako dostawcą (United Deals Corp.) za pośrednictwem strony internetowej adlead.io. O ile nie uzgodniono inaczej, sprzeciwiamy się włączeniu jakichkolwiek własnych warunków, które mogą być przez Państwa stosowane.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu transakcji prawnej działa w ramach swojej niezależnej działalności zawodowej lub handlowej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów w tym treści cyfrowe (dane tworzone i dostarczane w formie cyfrowej) .

(2) Już poprzez umieszczenie danego produktu na naszej stronie internetowej składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy poprzez system koszyka online na warunkach podanych w opisie przedmiotu. 

(3) Zawarcie umowy następuje poprzez system koszyków online w następujący sposób:
Towary przeznaczone do zakupu są umieszczane w "koszyku". Poprzez odpowiedni przycisk na pasku nawigacyjnym można wywołać "koszyk" i w każdej chwili dokonać w nim zmian.
Po wywołaniu strony "Kasa" i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki, dane zamówienia zostaną ostatecznie wyświetlone jako przegląd zamówienia.


Jeśli używają Państwo systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, przelew natychmiastowy) jako metody płatności, zostaną Państwo przekierowani na stronę przeglądu zamówień w naszym sklepie internetowym lub na stronę internetową operatora systemu płatności natychmiastowych.
Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wprowadź tam swoje dane. Ostatecznie dane zamówienia zostaną wyświetlone jako przegląd zamówienia na stronie internetowej dostawcy systemu płatności natychmiastowych lub po przekierowaniu z powrotem do naszego sklepu internetowego.


Przed złożeniem zamówienia mają Państwo możliwość ponownego sprawdzenia danych w przeglądzie zamówień, ich zmiany (również poprzez funkcję "wstecz" przeglądarki internetowej) lub anulowania zamówienia.
Wysyłając zamówienie za pomocą odpowiedniego przycisku ("kup" lub podobne oznaczenie), oświadczają Państwo o prawnie wiążącym przyjęciu oferty, przez co dochodzi do zawarcia umowy.

(4) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się drogą elektroniczną, częściowo automatycznie. Dlatego należy upewnić się, że podany nam adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zagwarantowany, a w szczególności, że nie jest uniemożliwiony przez filtry SPAM.

§ 3 Licencja na korzystanie z treści cyfrowych

(1) Oferowane treści cyfrowe są chronione prawem autorskim. Na każdą zakupioną u nas treść cyfrową otrzymasz od odpowiedniego licencjodawcy licencję na użytkowanie. Rodzaj i zakres licencji użytkowania wynika z warunków licencyjnych podanych w danej ofercie.


§ 4 Zawarcie umowy na realizację kursów

(1) Przedmiotem umowy jest świadczenie kursów.

Nasze oferty w internecie są niewiążące i nie stanowią wiążącej oferty zawarcia umowy.


(2) Wiążącą ofertę (zamówienie) można złożyć poprzez system koszyka zakupów online. Kursy przeznaczone do rezerwacji są zapisywane w "koszyku". Poprzez odpowiedni przycisk na pasku nawigacyjnym można wywołać "koszyk" i w każdej chwili dokonać w nim zmian. Po wywołaniu strony "Kasa" i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności, wszystkie dane zamówienia są ostatecznie wyświetlane ponownie na stronie przeglądu zamówień. 
Przed złożeniem zamówienia mają Państwo możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich danych, ich zmiany (również za pomocą funkcji "wstecz" przeglądarki internetowej) lub anulowania zamówienia.
Wysyłając zamówienie za pomocą odpowiedniego przycisku, składasz nam wiążącą ofertę. 


(3) Przyjęcie oferty (a tym samym zawarcie umowy) następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia poprzez potwierdzenie w formie tekstowej (np. e-mail), w którym zostaje Państwu potwierdzona rezerwacja (potwierdzenie rezerwacji). Jeśli nie otrzymali Państwo odpowiedniej wiadomości, nie są już Państwo związani z rezerwacją. W tym przypadku wszelkie usługi już wykonane zostaną natychmiast zwrócone. 

(4) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się drogą elektroniczną, częściowo automatycznie. Dlatego należy upewnić się, że podany nam adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zagwarantowany, a w szczególności, że nie jest uniemożliwiony przez filtry SPAM.

§ 5 Świadczenie usług w zakresie kursów

(1) Realizacja kursów w formie opisanej w poszczególnych ofertach odbywa się w uzgodnionych terminach.

(2) O ile realizacja kursów jest uzależniona od liczby uczestników, to minimalna liczba uczestników wynika z danej oferty.
Jeśli minimalna liczba uczestników nie zostanie osiągnięta, poinformujemy Państwa pisemnie (np. e-mailem) co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu, że zarezerwowany kurs nie odbędzie się. W takim przypadku wszelkie już wykonane usługi zostaną niezwłocznie zwrócone.

(3) W przypadku odwołania pojedynczej imprezy z powodu krótkotrwałej nieobecności prowadzącego kurs z powodu choroby lub z innego ważnego powodu, wykonane już świadczenia zostaną niezwłocznie zwrócone.
W przypadku imprez składających się z kilku terminów, jeżeli jeden termin zostanie odwołany z powodu krótkotrwałej nieobecności prowadzącego kurs z powodu choroby lub z innego ważnego powodu, to odwołany termin zostanie nadrobiony w innym terminie.

(4) W związku z korzystaniem z pomieszczeń i obiektów kursowych należy przestrzegać wywieszonego na miejscu regulaminu. Należy stosować się do naszych poleceń lub poleceń osoby prowadzącej kurs.


§ 6 Prawo zatrzymania, Zachowanie tytułu

(1) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

(3) Jeśli są Państwo przedsiębiorcami, obowiązują dodatkowo następujące zasady:

a) Zastrzegamy sobie prawo własności do towaru do momentu całkowitego uregulowania wszystkich należności z tytułu bieżących stosunków handlowych. Przed przeniesieniem własności towaru objętego zastrzeżeniem własności nie jest dopuszczalne zastawienie lub przeniesienie własności w drodze zabezpieczenia.

b) Mogą Państwo odsprzedać towar w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W takim przypadku cedują Państwo na nas wszelkie wierzytelności w wysokości kwoty faktury, które przysługują Państwu z tytułu odsprzedaży; my przyjmujemy tę cesję. Ponadto są Państwo upoważnieni do ściągania należności. Jednakże, o ile nie wypełnią Państwo prawidłowo swoich zobowiązań płatniczych, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego ściągnięcia należności.

c) W przypadku połączenia i wymieszania zastrzeżonych towarów, nabywamy współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości fakturowej zastrzeżonych towarów do pozostałych przetworzonych przedmiotów w momencie przetworzenia.

d) Zobowiązujemy się do zwolnienia na Państwa żądanie przysługujących nam zabezpieczeń, o ile możliwa do zrealizowania wartość naszych zabezpieczeń przekracza zabezpieczaną wierzytelność o więcej niż 10%. Wybór papierów wartościowych, które mają zostać zwolnione, należy do nas.


§ 7 Gwarancja

(1) Obowiązują ustawowe prawa odpowiedzialności za wady.

(2) Jako konsument są Państwo zobowiązani do sprawdzenia towaru natychmiast po jego dostarczeniu pod kątem kompletności, widocznych wad i uszkodzeń transportowych oraz do jak najszybszego powiadomienia nas i przewoźnika o ewentualnych reklamacjach. Jeśli tego nie zrobisz, nie będzie to miało wpływu na Twoje ustawowe roszczenia gwarancyjne.

(3) Jeśli cechy towaru odbiegają od obiektywnych wymagań, odchylenie to uznaje się za uzgodnione tylko wtedy, gdy zostali Państwo poinformowani przez nas o tym przed złożeniem oświadczenia umownego, a odchylenie to zostało wyraźnie i odrębnie uzgodnione przez strony umowy.

(4) O ile jesteście Państwo przedsiębiorcami, w odstępstwie od powyższych przepisów gwarancyjnych obowiązują następujące zasady:

a) Jako jakość towaru uznaje się wyłącznie nasze własne specyfikacje i opis produktu producenta, nie uznaje się natomiast innych reklam, publicznych promocji i oświadczeń producenta.

b) W przypadku wad, według naszego uznania, udzielimy gwarancji poprzez ich usunięcie lub późniejszą dostawę. Jeżeli usunięcie wad nie powiedzie się, mogą Państwo według własnego uznania żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Usunięcie wad uważa się za nieudane po drugiej nieudanej próbie, chyba że rodzaj towaru lub wady albo inne okoliczności wskazują inaczej. W przypadku usunięcia wad nie jesteśmy zobowiązani do ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z przeniesienia towaru do innego miejsca niż miejsce spełnienia świadczenia, o ile przeniesienie nie odpowiada przeznaczeniu towaru.

c) Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy towaru. Skrócenie tego okresu nie ma zastosowania:


- za zawinione przez nas szkody wynikające z naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz za inne szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
- o ile podstępnie zatailiśmy wadę lub przejęliśmy gwarancję jakości rzeczy;
- w przypadku rzeczy, które zostały użyte do budynku zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem i spowodowały jego wadliwość;
- w przypadku ustawowych praw regresu, które przysługują Państwu wobec nas w związku z prawami wynikającymi z wad.

§ 8 Wybór prawa

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zamieszkania, nie zostanie wskutek tego cofnięta (zasada uprzywilejowania).

(2) Postanowienia Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie mają zastosowania.

II. Informacje o kliencie

1. tożsamość sprzedawcy

United Deals Corporation

2272 Airport RD S
Suite 201
Naples, 34112
Florida

Stany Zjednoczone Ameryki


E-mail: hello@adlead.io


Alternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma ODR), która jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

2) informacje o zawarciu umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty odbywają się zgodnie z przepisami "Zawarcie umowy" naszych Ogólnych Warunków Handlowych (część I.).

3. język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1 Językiem umowy jest język niemiecki.

3.2 Pełny tekst umowy nie będzie przez nas przechowywany. Przed wysłaniem zamówienia poprzez system koszyka online dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Po otrzymaniu przez nas zamówienia dane zamówienia, wymagane prawem informacje dotyczące umów zawieranych na odległość oraz Ogólne Warunki Handlowe zostaną Państwu ponownie przesłane pocztą elektroniczną.

4. zasadnicze cechy towarów lub usług

Istotne cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

5. ceny i sposoby płatności

5.1 Ceny podane w poszczególnych ofertach, jak również koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Obejmują one wszystkie składniki cenowe wraz ze wszystkimi obowiązującymi podatkami.

5.2 Nie ma kosztów wysyłki.

5.3 Jeśli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, mogą powstać dalsze koszty, za które nie ponosimy odpowiedzialności, takie jak cła, podatki lub opłaty za transfer pieniędzy (opłaty za transfer lub kurs wymiany walut w instytucjach kredytowych), które ponosi użytkownik. 

5.4 Wszelkie koszty poniesione w związku z przekazem pieniężnym (opłaty za przelew lub opłaty za wymianę walut przez instytucje kredytowe) ponosi użytkownik w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

5.5 Dostępne dla Państwa sposoby płatności są przedstawione pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

5.6 O ile poszczególne sposoby płatności nie stanowią inaczej, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy stają się natychmiast wymagalne.

5.7 Jeśli nie uzgodniono inaczej, płatność za rezerwację kursu musi być dokonana najpóźniej w dniu kursu na miejscu przed jego rozpoczęciem, w przeciwnym razie nie ma prawa do uczestnictwa.

6. Warunki dostawy, świadczenia

6.1 Warunki dostawy, termin dostawy i ewentualne istniejące ograniczenia dostawy, jak również warunki udostępniania treści cyfrowych można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.2 Jeżeli są Państwo konsumentami, to zgodnie z przepisami prawa ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu rzeczy sprzedanej podczas transportu przechodzi na Państwa dopiero z chwilą wydania towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nieubezpieczona. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś wykonanie przesyłki firmie transportowej niewskazanej przez przedsiębiorcę lub osobie w inny sposób wskazanej.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka odbywa się na Twoje ryzyko.

7. ustawowa odpowiedzialność za wady

Odpowiedzialność za wady reguluje postanowienie "Gwarancja" w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I).

Niniejsze warunki handlowe i informacje dla klientów zostały przygotowane przez prawników Händlerbund specjalizujących się w prawie IT i są stale sprawdzane pod względem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na: https://www.haendlerbund.de/pl/serwisy/bezpieczeństwo prawne/obsługa agb.

ostatnia aktualizacja: 01.01.2022